0511-820280

Privacyverklaring

In onze praktijk Voetz podotherapie kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u goed te kunnen behandelen en uw gegevens zijn nodig voor het financieel afhandelen van uw behandeling.

Met deze privacyverklaring willen wij u als patiënt informeren over de wijze waarop wij als zorgverlener omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens. We leggen uit waarom we uw gegevens vastleggen, verwerken en uitwisselen met andere partijen (zorgverleners en uw zorgverzekeraar). Tevens informeren wij u over uw overige wettelijke privacyrechten.

Welke gegevens verwerken wij?

 • Voor- en/of achternaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, burgerservicenummer (BSN) en verzekerdennummer.
 • De gegevens omtrent uw gezondheid en de door ons uitgevoerde verrichting/levering van de podotherapeutische interventie(s). Deze gegevens leggen wij vast in een medisch dossier. We nemen andere medische informatie op, bijvoorbeeld informatie van uw huisarts, voor zover dit noodzakelijk is voor een goede zorgverlening aan u.
 • Gegevens over activiteit op onze website, Internetbrowser, apparaat type en IP-adres, alleen na akkoord cookie melding.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

 • Om telefonisch, per mail of schriftelijk contact met u op te kunnen nemen, wanneer u ons heeft verzocht tot een contactaanvraag.
 • Als zorgaanbieders zijn we verplicht uw BSN te registreren. We moeten uw BSN nummer gebruiken als we uw gegevens uitwisselen met andere zorgverleners. Dit staat in de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg.
 • Voor een adequate zorgverlening is vereist dat we over uw medische gegevens beschikken. In verband met de behandelovereenkomst WGBO die wij met u aangaan (Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst), noteren wij de gegevens omtrent uw gezondheid en de door ons uitgevoerde verrichting/levering van podotherapeutische interventie(s).
 • Uitwisseling van uw gegevens met andere zorgverleners. Dit vindt plaats via een beveiligde verbinding, nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven.
 • In verband met de betaling van uw nota verstrekken wij uw gegevens van de verrichte behandeling of levering van podotherapeutische interventie(s) via een beveiligde verbinding aan ons factoringsbedrijf Infomedics en/of aan uw verzekeringsmaatschappij. Dit nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven.
 • Voor een audit. Eens in de vijf jaar wordt er in onze praktijk Voetz podotherapie een externe kwaliteitscontrole uitgevoerd door externe onafhankelijke auditeurs. De auditeurs hebben een geheimhoudingsverklaring getekend. De auditeurs krijgen alleen inzage in uw dossier als u daar toestemming voor heeft verleend. Zonder deze toestemming mogen de auditeurs alleen een geanonimiseerd dossier inzien. Dat is een dossier waaruit al uw gegevens m.b.t. uw identiteit zijn verwijderd.
 • Intervisie, supervisie of consultatie. In het kader van intervisie, supervisie of consultatie maakt onze podotherapiepraktijk enkel gebruik van gegevens waaruit uw identiteit niet is af te leiden.
 • In kaart brengen van websitebezoek. Voetz podotherapie gebruikt alleen technische en functionele cookies. Daarnaast gebruikt Voetz podotherapie analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Wat is de bewaartermijn van uw medische gegevens?

Wij zijn wettelijk verplicht uw medische gegevens 15 jaar te bewaren.

Uw privacyrechten zijn:

 • Het recht op inzage, correctie of verwijdering van gegevens uit uw dossier. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@voetz.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. We vragen u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken, dit ter bescherming van uw privacy. Voetz podotherapie zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
 • Het recht om een aan ons gegeven toestemming te kunnen beperken en weer te kunnen intrekken.
 • Het recht van dataportabiliteit: dat u makkelijk uw gegevens mee kunt nemen en door kunt geven aan een andere organisatie.

Op welke wijze beveiligen wij uw persoonsgegevens?

 • Voetz podotherapie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen van misbruik zijn, neemt u dan contact op via info@voetz.nl.
 • Bij het inschakelen van andere verwerkers (bijvoorbeeld voor het berichtenverkeer voor zorgverleners) zorgen wij ervoor dat in een verwerkersovereenkomsten uw privacy-rechten worden gewaarborgd.
 • Wij hebben de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: - Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall. - TLS (voorheen SSL). Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.

Functionaris voor de gegevensbescherming (FG).

Om erop toe te zien dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) binnen onze praktijk goed toegepast en nageleefd wordt is mevrouw E. de Waal als Functionaris aangesteld. Haar FG-nummer is FG001778.CONTACTGEGEVENS

Prins Bernhardstraat 1a
9251 GJ  Burgum

   0511-820280